TECHNOLOGIA

1. Prace przygotowawcze

Realizacja procesu posadawiania dowolnego obiektu polega na jego ustawieniu na fundamencie oraz odpowiednim wycentrowaniu, za pomocą śrub regulacyjnych (odciskowych) lub klinów. Obiekt należy ustawić wyżej o 0,001 - 0,002 wysokości podkładek, dla uwzględnienia skurczu tworzywa podczas jego utwardzania oraz odkształceń wywołanych ciężarem i napięciem śrub fundamentowych. Po odpowiednim ustawieniu obiektu na fundamencie, wierci się w płycie fundamentowej otwory dla śrub mocujących.

Powierzchnie oporowe silnika i fundamentu nie muszą być obrabiane, a jedynie oczyszczone z zanieczyszczeń mechanicznych i smaru. Dopuszcza się obecność na powierzchniach nośnych cienkiej powłoki malarskiej dobrej jakości.

 

Obejrzyj film

Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze

2. Formowanie

W miejscach, gdzie mają być podkładki wykonuje się formy z pianki poliuretanowej lub polietylenowej. Wymiary wewnętrzne formy L i B (patrz rysunek obok) muszą odpowiadać wymiarom podkładek, podanym w dokumentacji posadawiania obiektu. Ściankę czołową formy wykonuje się z blachy stalowej, którą mocuje się do fundamentu. Następnie uszczelnia się szczelinę pomiędzy blachą a fundamentem.

Formy zalewowe muszą być wykonane z wlewem o szerokości 15 - 30 mm, umożliwiającym ich napełnienie ciekłą kompozycją. W rejonie wlewu forma musi być nieco wyższa od podkładki, w celu uzyskania nadwyżki objętości kompozycji niezbędnej do wypełnienia formy. Praktycznie wlew wykonuje się na całej długości L podkładki.

W celu umożliwienia demontażu, powierzchnie stykające się z tworzywem, przed zamknięciem formy ścianką czołową, pokrywa się środkiem antyadhezyjnym.

W otwory dla śrub fundamentowych wstawia się przelotowo, z małym wciskiem, rurki z miękkiej gumy lub pianki, albo też śruby fundamentowe, na które lekko dokręca się nakrętki. Powierzchnię śruby, stykającą się z tworzywem, również pokrywa się środkiem antyadhezyjnym.

 

Obejrzyj film

Formowanie

3. Odlewanie podkładek

Tworzywo EPY® jest dwuskładnikową kompozycją chemoutwardzalną. Dostarczane jest wraz z utwardzaczem w kompletach o masie: 3,2 i 6,4 kg (1kg = 0,625l). W oddzielnych pojemnikach dostarczane są odpowiednie ilości utwardzacza. Oba składniki należy dokładnie wymieszać. Mieszanie trwa kilka minut i odbywa się ręcznie, za pomocą wiertarki zaopatrzonej w specjalne mieszadło; po rozpoczęciu mieszania pozostaje ok. 20 minut do zżelowania powstałej kompozycji. Temperatura mieszanych składników powinna wynosić 15 - 25 °C, a temperatura otoczenia w rejonie podkładek minimum 10 °C.

Formy należy zalewać wolno i w sposób ciągły do chwili całkowitego wypełnienia formy i nadlewka. Nadlewek stwarza odpowiednie ciśnienie hydrostatyczne oraz zapewnia rezerwę tworzywa dla całej podkładki. Gwarantuje to dobry styk odlanej podkładki z powierzchnią nośną podstawy maszyny.

Czas utwardzania podkładki zależy od temperatury otoczenia i wynosi:

  • 72 godziny w temperaturze 10°C,
  • 48 godziny w temperaturze 15°C,
  • 24 godziny w temperaturze 20°C.

Odlewanie podkładek

4. Śruby pasowane

W fundamentowych złączach śrubowych niektórych obiektów stosuje się często pewną liczbę śrub pasowanych, których zadaniem jest ustalenie wzajemnego położenie łączonych elementów. Pasowanie śrub tradycyjnym sposobem, polegającym na szlifowaniu trzpieni śrub i rozwiercaniu otworów, jest pracochłonne, kosztowne i uciążliwe do wykonania. Takie same zadanie spełniają śruby pasowane w tworzywie EPY. Pasowanie śrub w tworzywie polega na włożeniu śrub z odpowiednim luzem w otwory płyty fundamentowej i podstawy posadawianego obiektu i wypełnieniu formy zalewowej tworzywem do poziomu górnej płaszczyzny podstawy obiektu; tym samym tworzywo wypełnia przestrzeń wokół śruby. Po utwardzeniu się tworzywa uzyskuje się złącze śrubowe spełniające wszystkie wymagania stawiane złączom ze śrubą pasowaną.

Śruby pasowane

5. Prace końcowe

Po utwardzeniu podkładek, należy usunąć zewnętrzne elementy form oraz zeszlifować ostre krawędzie podkładek. Następnie wykręca się śruby odciskowe (lub usuwa kliny ustawcze) i odpowiednio dokręca nakrętki śrub fundamentowych oraz sprawdza się ustawienie obiektu.

Tak wykonane podkładki zapewniają dokładne i trwałe ustawienie obiektu, w wieloletnim okresie eksploatacji.